Click on the button below to complete your Speak Week card and give us your comment. Got more to say? Don’t worry, you’ll have the option to submit extra cards at the end.

This is your chance to have your say! Big or small, we want to hear from you on issues that you feel are not being addressed across the University.

You may have an idea of what you want the University experience at Cardiff to look like in the future. Maybe there is something you think could be done better, let us know.

Privacy statement: All required data captured for the purpose of speak week is anonymous, we will only ask for your School, Year of Study and Study Type. We require this information as it will help highlight common themes around submitted comments providing us with valuable insight that will in turn help shape the future for all Cardiff Students. There is the option to supply your email for a follow up email about how we have acted on your comments and also the option to let us know if you have a membership to our Guild of Societies / Athletic Union but this information is not required. You can find more information on how we process data in our privacy notice

Cliciwch ar y botwm isod i gwblhau eich cerdyn Wythnos Siarad a rhannu eich sylwadau. Oes gennych chi fwy i'w ddweud? Peidiwch â phoeni, bydd opsiwn i gyflwyno cardiau ychwanegol ar y diwedd.

Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud! Mawr neu fach, rydyn ni am glywed gennych am faterion yr ydych chi'n teimlo nad ydyn nhw'n cael sylw ar draws y Brifysgol.

Efallai bod gennych chi syniad o sut yr hoffech chi i brofiad Prifysgol yng Nghaerdydd edrych yn y dyfodol. Efallai bod rhywbeth rydych chi'n credu y gellid ei wneud yn well, gadewch i ni wybod.

Datganiad preifatrwydd: Mae'r holl ddata gofynnol a gesglir at ddibenion wythnos siarad yn anhysbys, byddwn yn gofyn am eich Ysgol, Blwyddyn Astudio a Math o Astudiaeth yn unig. Mae angen y wybodaeth hon arnom gan y bydd yn dangos themâu cyffredin o amgylch sylwadau a gyflwynwyd gan roi mewnwelediad gwerthfawr inni a fydd yn ei dro yn helpu i lunio'r dyfodol i holl Fyfyrwyr Caerdydd. Ceir opsiwn i gyflwyno eich e-bost i dderbyn e-bost dilynol ynglŷn â sut rydyn ni wedi gweithredu ar eich sylwadau. Ceir hefyd yr opsiwn i roi gwybod i ni os oes gennych chi aelodaeth i Urdd y Cymdeithasau / Undeb Athletaidd ond nid oes angen cyflwyno’r wybodaeth hon. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut rydyn ni’n prosesu data yn ein hysbysiad preifatrwydd.